• Instalacje wodno kanalizacyjne

  Układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę.

 • Kolektory słoneczne

  Kolektor słoneczny to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło

 • Instalacje i sieci gazowe

  Zespół przewodów rurowych i osprzętu służący do przesyłania gazu.

 • Instalacje centralnego ogrzewania

  Centralne ogrzewanie (CO) dostarczenie ciepła do elementów grzejnych za pomocą gorącej wody.

 • Klimatyzacja
  i wentylacja

  Montujemy klimatyzacje we wszelkich rodzajach pomieszczeń, o różnym przeznaczeniu.

Instalacje wodno kanalizacyjne

Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną oraz ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Podział 
Instalacje wodne dzielimy na:

 • instalację wodociągową wewnętrzną (prowadzoną wewnątrz budynków)
 • instalację wodociągową zewnętrzną (prowadzoną na zewnątrz od budynku do przyłącza wodociągowego
 • sieci wodociągowe

Materiały

Materiały, z których mogą być wykonywane przewody instalacji wodnych:

 • tworzywo sztuczne
  • polibutylen (PB)
  • polietylen wysokiej gęstości usieciowany (PE-X)
  • kopolimer blokowy polipropylenu (PP-B)
  • kopolimer polipropylenu (PP-H)
  • kopolimer statystyczny polipropylenu (random) (PP-R)
  • warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu wysokiej gęstości (PE-X/Al/PE-HD)
  • warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu usieciowanego (PE-X/Al/PE-X)
  • warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu (PP-R/Al/PP-R)
  • polichlorek winylu chlorowany (PVC-C)
  • polichlorek winylu niezmiękczony (tylko do wody zimnej) (PVC-U)
 • metal
  • stal węglowa zwykła ocynkowana
  • stal odporna na korozję
  • miedź (Cu-DHP)
 • inne materiały, jeżeli przewody z nich wykonane zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w instalacjach wodociągowych

Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna).